simple html website maker

EUROPSKÁ ÚNIA

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 1.1.1
Inovácia v záujme zvýšenia kvality inovatívnej technológie N.A.P. s.r.o. 

Kupna zmluva

KÚPNÁ ZMLUVA


LeoMat Practice 340

fotodokumentacia

FOTODOKUMENTÁCIA

ISO 9001:2015

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

313000 - Operačný program
Výskum a inovácie 

Názov projektu:
Digitálna tlač krabičiek
z hladkej lepenky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Technická špecifikácia 

Návrh kúpnej zmluvy

Zápisnica